Barcelona Design Week 2016
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | 2 – 12 JUNE 2016
Barcelona Design Week 2016
สำรวจเทรนด์งานออกแบบระดับโลก

66

เป็นอีกงานที่จัดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา โดยภายในงานรวบรวมเอาเทรนด์งานออกแบบใหม่ๆ ความรู้ และโปรเจ็คต่างๆ รวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่น่าสนใจเอาไว้ในงานเดียว นอกจากนี้ยังมีทั้งเวิร์กช็อป งานสัมมนา นิทรรศการ และงานสัมมนาหลากหลายหัวข้อให้เลือกชมด้วยhttp://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/06/6-2.jpg