Insight/Thai/Architecture
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | วันนี้ - 7 มกราคม 2561
Insight/Thai/Architecture
พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ

ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ (Insight | Thai | Architecture) โดยความร่วมมือของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยต่อคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทย โดยมีกระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์กลางในการบอกเล่าศิลปวิทยาการและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยอันถือเป็นอาวุธสาคัญในการออกแบบ นิทรรศการฯ จึงมุ่งนาเสนอคติความเชื่อและหลักคิดเกี่ยวกับความเหมาะสม อันเป็นแรงบันดาลใจที่มาของการจัดการองค์ความรู้ในกระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน และวิถีการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ศิษย์ด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยมีการแบ่งเนื้อหานิทรรศการและวัตถุจัดแสดงตามลักษณะดังนี้

– คติจักรวาล ความเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยจัดให้มีการฉายภาพเคลื่อนไหวของจักรวาลผ่านแบบจำลองพระปรางค์วันอรุณราชวราราม ที่ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สะท้อนการวางแผนผังตามหลักคติจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์

– แบบจำลองพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 บอกเล่าพัฒนาการในการออกแบบสถาปัตยกรรมชั่วคราวในช่วงรัตนโกสินทร์ ทั้งทางด้านกระบวนการและเชิงวัสดุศาสตร์ รวมไปถึงการเป็นจุดศูนย์รวมศิลปวิทยาการที่ดีที่สุดจากความรักและเคารพสูงสุดของคณะผู้สร้างงานพระราชพิธีฯ

– ห้องจำลองโรงขยายแบบ แสดงกระบวนการร่างแบบพระเมรุมาศขนาดเท่าจริง (1:1) และการจัดแสดงแบบร่างมือในส่วนงานสร้างพระเมรุมาศ และพระที่นั่งทรงธรรม เช่น รวยระกาพลับพลายก ท้องสนามหลวง

– ส่วนจัดแสดงชิ้นงานสำเร็จทางจิตรกรรม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม เช่น ต้นแบบงานซ้อนไม้องค์ประกอบพระโกศจันทน์ และลายฉลุผ้าทองย่น ฐานชาลาที่สอง เป็นต้น

– ส่วนบรรยายแนวความคิดและวิถีการถ่ายทอดความรู้จากครูทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์เกิดการสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ไปสู่กระบวนการทำงาน การใช้ชีวิต และการสืบทอดงานศิลป์สู่คนรุ่นหลัง

– ส่วนเวิร์กชอปการทดลองทำงาน ด้านจิตรกรรม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมตามรอยศิษย์มีครู เพื่อให้เข้าใจลักษณะการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เช่น การฝึกเขียนแบบร่างลายไทยเบื้องต้น การทำตบสี และลายฉลุ เป็นต้น

การนำเสนอที่มาของแนวคิด กระบวนการทางาน การถ่ายทอดความรู้ และศักยภาพของสถาปัตยกรรมไทยจึงเป็นการสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการสร้างวิถีชีวิตอันสามารถเป็นเอกลักษณ์นาไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยในหลากมิติ รวมถึงโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยให้มีสืบต่อไป

 

ชื่อนิทรรศการ : นิทรรศการศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ (Insight | Thai | Architecture)
สถานที่จัดแสดง : ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง
วันและเวลา: วันที่ 11 ตุลาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 เวลา 10.30-21.00 น.
เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์)http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2017/10/exh-07.png