PRIVACY

 1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า แอล เดคคอเรชั่น) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.elledecorationthailand.com เพื่อความสะดวกและการใช้งานเว็บไซต์อย่างถูกต้อง เอกสารต่อไปนี้จึงจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้บริการข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.elledecorationthailand.com ดังต่อไปนี้

 2. การใช้งานทั่วไป

  แอล เดคคอเรชั่น ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ www.elledecorationthailand.com มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จำเป็น เช่น ชื่อ ISP ของคุณ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา หน้าที่คุณเรียกดู รวมถึงวันเวลาที่เรียกดู โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บในลักษณะของ สถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

 3. การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

  สำหรับการให้บริการบางประเภท เช่น การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนร่วมแสดงความคิดเห็น แอล เดคคอเรชั่น มีความจำเป็นต้องเก็บ รายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อีเมล์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดย แอล เดคคอเรชั่น ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี และจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือไปจากการให้บริการดังกล่าว

 4. การจัดการข้อมูลที่ปรากฏบนอีเมล์ของคุณ

  ในกรณีของการติดต่อสอบถาม ทักท้วง เสนอแนะ หรือติติงมายัง แอล เดคคอเรชั่น ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมล์นั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไข ปัญหาที่คุณระบุถึงในอีเมล์เท่านั้น

 5. การลงทะเบียน

  ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะลงทะเบียนกับเว็บไซต์ แอล เดคคอเรชั่น โดยในระหว่างการลงทะเบียนนี้ แอล เดคคอเรชั่น จะสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ และข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เช่น อีเมล์ เกณฑ์รายได้ อายุ และอื่นๆ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลทางสถิติ แอล เดคคอเรชั่น จะไม่มีการสอบถามเลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ

 6. การสำรวจข้อมูลและการแข่งขัน

  การเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลและการการแข่งขันบนเว็บไซต์ แอล เดคคอเรชั่น เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ข้อมูลสำหรับติดต่อจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบผู้ชนะการแข่งขัน การมอบรางวัลและใช้ตามวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ในความยินยอมของผู้ใช้บริการ

 7. การเชื่อมต่อสู่เว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์ของ แอล เดคคอเรชั่น มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของ แอล เดคคอเรชั่น แล้วจะถือเป็นการสิ้นสุดความรับผิดชอบต่อการใช้งานในเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น เนื่องจากทุกเว็บไซต์ต่างมีนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง ทางเราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลก่อนการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 8. จดหมายข่าวทางอินเทอร์เน็ต

  จดหมายข่าวทางอินเทอร์เน็ตของ แอล เดคคอเรชั่น จะส่งไปยังผู้ใช้บริการที่ขอรับจดหมายเท่านั้น โดยคุณมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการรับจดหมายข่าว ได้ทุกเวลา

 9. นโยบายการโฆษณา

  แอล เดคคอเรชั่น ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือคุณภาพของข้อมูลหรือเนื้อหาของโฆษณา ผู้โฆษณาจะไม่ใช้เว็บไซต์ แอล เดคคอเรชั่น เพื่อการ โฆษณา ส่ง จำหน่าย หรือเก็บข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ไม่ว่าโดยประการใดและจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมาย การค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ กรุณาตรวจสอบโฆษณาของคุณ และแจ้งให้ทาง แอล เดคคอเรชั่น ทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลในโฆษณาที่ผิดพลาด (หากมี) ให้ถูกต้อง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดต่างๆของโฆษณาดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้มีการนำออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกแล้ว ผู้โฆษณาตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก สำหรับเนื้อหาของโฆษณาของตนที่นำมาลง ในกรณีที่ แอล เดคคอเรชั่น ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใดๆอันเป็นผลมาจากการโฆษณานั้น ผู้โฆษณาตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ แอล เดคคอเรชั่น ที่มีต่อบุคคลภายนอกนั้น ตลอดจนชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)

 10. เงื่อนไขการแสดงข้อความ

  1. การลงข้อความ

  1. - ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร ให้ร้าย เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์อื่นที่นำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียงหรือภาพ หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
  2. - ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีลักษณะเป็นการหาเงิน โฆษณา หรือ หาสินค้าหรือบริการใดๆ และจะต้องรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ทำอีเมล์ขยะ (spammer) ให้ ISP ทราบ เพื่อป้องกันปัญหาอีเมล์ขยะ (spam) จึงไม่อนุญาตให้ระบุที่อยู่ทางอีเมล์ลงไป
  3. - ไม่ข่มขู่ หรือให้ร้ายบุคคลอื่นด้วยภาษาที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลียน หยาบคาย
  4. - ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการให้ร้าย หรือ เหยียดสีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือปมด้อยของบุคคลใด
  5. - สามารถแสดงความเห็น แต่ต้องไม่เป็นการโจมตีผู้อื่น การโจมตีเรื่องส่วนบุคคลและการเรียกขานชื่อถือเป็นการฝ่าฝืนเว็บไซต์
  6. - ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นและกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์ (Moderator)
  7. - ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทย
  8. - ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
  9. - ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
  10. - ไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกซ้ำซ้อน
  11. - ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดของผู้อื่น
  12. - ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย

  2. การตัดและลบข้อความ

  1. - แอล เดคคอเรชั่น ขอสงวนสิทธิที่จะตัดรูปภาพที่เห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปและลบข้อความหรือยกเลิกสมาชิกที่ แอล เดคคอเรชั่น เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้
  2. - ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง การใช้เครื่องหมาย และการสะกดให้ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาตรวจทานก่อนที่จะนำมาเขียนลงในเว็บไซต์
 11. Legal

  ข้อเขียนและรูปภาพทุกรูปบนเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำไปเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

 12. เกี่ยวกับ Privacy Policy

  คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับ แอล เดคคอเรชั่น หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม หรือข้อทักท้วงใดๆเกี่ยวกับเอกสารนี้ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลเว็บไซต์ mailwebmaster@postintermedia.com

 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  แอล เดคคอเรชั่น ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. POST INTERNATIONAL MEDIA CO., LTD. (as to be called Elle Decoration onwards) would like to thank all visitors for browsing and using any services provided on www.elledecorationthailand.com. The following information is provided to help visitors understand what information we gather from our site, and how we handle the information once we gather it.

 2. Browsing

  As the sole owner of any information collected on this site, Elle Decoration would like to inform you that we may collect information from users at several different points on our website such as ISP's name, website that referring to us, requested pages or date and time of the request. Such information will be collected in statistic and will be used for website's improvement in the future.

 3. Information Collection

  For some services provided on the website, Elle Decoration may collect some necessary informa- tion from users such as name, address, occupation, telephone number or email address. Elle Decoration will not sell, share, or rent this information to others in ways different from what is disclosed in this statement.

 4. Email Information Management

  Your personal information, which appears on the email sent to us for requesting information, suggestion, or making any comments. Elle Decoration will use that information only for addressing or corresponding to your coming inquiries.

 5. Registration

  Users have the option to register with us. During this optional registration process, you are requested to give your contact and personal information. Questions such as your email address, income level, age and etc. are asked. This information will be used to create statistical data. We do not ask for your ID card number or credit card numbers.

 6. Surveys and Contests

  Participation in our surveys and contests is completely voluntary. Contact information will be used to verify our winners and award prizes and as stated in 'Email Information Management'.

 7. Links

  Elle Decoration website contains links to other websites, once you leave our website; we are no longer responsible for the practices, policies and privacy issues of such other websites. Every website has its own privacy policy. You are encouraged to read the privacy policies of those websites.

 8. Our e-Newsletter

  Elle Decoration e-newsletter is sent to ONLY users who have requested. You have the option at all times to unsubscribe.

 9. Advertisement

  We, Elle Decoration, do not guarantee for the inaccuracy and inappropriateness of each advertisement on the website while those advertisers cannot use Elle Decoration to advertise, sell or collect any data which violate the laws, copyrights and intellectual property rights. Please verify your advertisement and inform us so that we can precede the revision (if any). Elle Decoration will not be responsible for any mistakes of those advertisements after the first exposure.

 10. Advertisers are required to be responsible for the content they use in the advertisement. In case that Elle Decoration need to take responsibility resulted from those advertisements, advertisers need to provide Elle Decoration all indemnity including fee and related expenses (including but not limited to law expenses)

 11. Terms and Conditions

  1. Posting Message

  1. - Do not publish any messages, which are rude, libelous, obscene or illegal context or lead to other harmful links.
  2. - Do not publish any messages to earn money, advertise or search for any goods and services in the website. And, you are requested to report us about spammer so that we can protect spam emails onwards.
  3. - Do not threaten or defame other individuals, including publish any rude and threatening messages.
  4. - Do not use any context to defame any religion, gender, age, nationality, sexual orientation or others individuals inferiority.
  5. - Opinions can be expressed only without defaming other individuals or company.
  6. - Do not express your comment or opinions as if you were Elle Decoration’s website moderator.
  7. - Do not post any comments towards the Monarchy of Thailand and the Dynasty of Thailand.
  8. - Do not express your opinions towards religions.
  9. - Do not express your opinions towards politics.
  10. - Do not register repeatedly with the same account.
  11. - Do not publish any information which violates other copyrights or intellectual property rights.
  12. - Do not send or publish any harmful information or program on the website.

  2. Cutting and Deleting Message

  1. - Elle Decoration reserves the right to cut or delete any messages and images that tend to lead to the problems. Any registered member can also be cancelled if they conduct the inappropriate manner on the website.
  2. - Elle Decoration prefers the correct grammatical message; please recheck before posting on the website.
 12. Legal

  Elle Decoration shall not, without written consent of the website, be given, lent, resold, hired out or otherwise disposed of by way of trade, and it shall not be lent, hired out or otherwise disposed of in a mutilated condition or in any unauthorized cover by way of trade; or affixed to or as part of any publication or advertising, literary or pictorial matter whatever.

 13. About this Privacy Policy

  Elle Decoration would like to hear what visitors' opinion are on our services, and our policies. If you have any questions, concerns, or complaints about Elle Decoration's Privacy Policy, or want to let us know what you think about any of our off-line and on-line services, please contact Elle Decoration’s webmaster. mailwebmaster@postintermedia.com

 14. Notification of Changes of Privacy Policy

  We, Elle Decoration, reserve the right to change, modify, amend and alter any and all terms and conditions stated herein at any time without prior notice, by posting a new policy at this location.